X

Ziekte en medicijnen


Kinderdagverblijf Kei Lief hanteert een ziektebeleid voor de ouders en de pedagogisch medewerkers met als doel:
Het bewaken van de gezondheid van de kinderen door het nemen van maatregelen ter voorkoming van ziektes en de verspreiding daarvan.
Het beleid dient tevens duidelijkheid te verschaffen aan ouders en pedagogisch medewerkers wanneer een kind wel en wanneer een kind niet het kinderdagverblijf kan bezoeken.

Uitgangspunten ziektebeleid
•    Een kind dat zich ziek voelt (hangerig / huilerig / slecht eten en drinken / tekenen van pijn) kan op een kinderdagverblijf niet de aandacht en verzorging krijgen         die het nodig heeft.
•    Het is voor iedereen het beste als een kind met een besmettelijke aandoening of ziekte welke gepaard kan gaan met lichamelijk ongemak en / of risico’s thuisblijft. Ook al heeft het kind zelf geen last dan mag het, zolang besmettingsgevaar bestaat, toch niet komen. Wij passen deze regel strikt toe omdat een kinderdagverblijf bij uitstek een plek is waar kinderen elkaar snel besmetten. Dit komt omdat er veel kinderen tegelijkertijd in een ruimte zijn die bovendien intensief met elkaar omgaan en omdat jonge kinderen nog maar weinig weerstand hebben opgebouwd en snel iets oppikken.
•    Werkende ouders zijn afhankelijk van de continuïteit van de opvang. Om die reden zal door het personeel zorgvuldig worden omgegaan met de uitvoering van het ziektebeleid en zullen ouders, van wie het kind een besmettelijke ziekte heeft, rekening moeten houden met de ouders van wie het kind het risico loopt ook besmet te worden.
•    In sommige gevallen lopen de pedagogisch medewerkers gevaar besmet te worden waardoor zij niet kunnen werken. Omdat dit ten koste gaat van de continuïteit van de opvang, is dit mede een argument om kinderen met een besmettelijke ziekte te weigeren.
•    Kinderdagverblijf Kei Lief hanteert het protocol zo strikt mogelijk. Bij eventuele onduidelijkheden of verschillen van inzicht beslist de directie .
•    Toelichting: Wij streven naar een gezonde groep kinderen. Hiermee voorkomen wij dat de kinderen vaker dan nodig ziek zijn. Dit geldt zowel voor de gezonde kinderen als voor de kinderen met een minder goede weerstand. 


Richtlijnen bij ziektes en aandoeningen


1. Ziek zijn
Een ziek kind is niet op z'n plaats op het kinderdagverblijf. Onder ‘ziek zijn’ verstaan wij:
•    Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
•    Het kind voelt zich niet lekker, het is huilerig, hangerig, vertoont tekenen van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over
•    Als de verzorging te intensief is.
•    Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
•    De koorts hoger is dan 38,5 graden
•    Het kind heeft een aandoening of ziekte die besmettelijk is.

Afmelden van een ziek kind graag voor 9.00 uur. Ziektedagen kunnen niet worden geruild. Als er sprake is van een besmettelijke aandoening of ziekte worden wij daar graag zo spoedig mogelijk over ingelicht.


2.    Koorts
•    Als het kind thuis koorts krijgt (vanaf 38,5 ºC) mag het niet naar Kinderdagverblijf Kei Lief gebracht worden.
•    Als het kind op het kinderdagverblijf verhoging krijgt dan melden wij dit bij de ouder. In overleg met de pedagogisch medewerker kan dan besloten worden het kind direct op te halen of om even af te wachten of de koorts oploopt naar 38,5 ºC. Als samen besloten is het even aan te zien, dan neemt de pedagogisch medewerker opnieuw contact op zodra het kind toch een temperatuur vanaf 38,5 ºC bereikt. Wij verwachten dat het kind dan zo spoedig mogelijk wordt opgehaald.

3. Besmettelijke aandoeningen en ziektes
Een kind met een besmettelijke aandoening of ziekte mag niet op het kinderdagverblijf komen zolang het besmettelijk is. Kijk voor de meest voorkomende besmettelijke aandoeningen en ziektes in het ziektebeleid van Kinderdagverblijf Kei Lief. In de bijlage hiervan is per ziekte / aandoening duidelijk aangegeven of het kind wel of niet mag komen. Voor verkoudheid wordt een uitzondering gemaakt.
Bij Kinderdagverblijf Kei Lief wordt gewerkt volgens het Protocol Hygiëne, waarin richtlijnen staan ter voorkoming / minimalisering van het overdragen / verspreiden van besmettelijke ziektes. Onderdeel hiervan is dat bij Kinderdagverblijf Kei Lief handen van kinderen en pedagogisch medewerkers regelmatig worden gewassen.

4. Chronische ziekten en aandoeningen
Als een kind een chronische aandoening of ziekte heeft waardoor veel extra aandacht en zorg van de leiding nodig is, zal Kinderdagverblijf Kei Lief in overleg met de ouders beoordelen of deze vereiste extra zorg gegeven kan worden en derhalve of het kind gebruik kan (blijven) maken van het kinderdagverblijf.
Kinderdagverblijf Kei Lief staat de pedagogisch medewerkers niet toe beroepsmatig risicovolle medische handelingen uit te voeren (voorbehouden handelingen en afgeleide medische handelingen; Wet BIG), omdat de benodigde deskundigheid niet gegarandeerd kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders hier een praktische oplossing voor te vinden, alvorens het kind (weer) gebruik maakt van het kinderdagverblijf (b.v. thuiszorg). Als uit deze maatregel extra kosten voortvloeien worden deze door de ouder zelf gedragen. Als er geen oplossing kan worden gevonden, wordt de opvang van het kind (verder) geweigerd.
De ouder informeert Kinderdagverblijf Kei Lief op het inschrijfformulier over de ziekte / aandoening van het kind. Indien de aandoening / ziekte zich pas later openbaart informeert de ouder zo spoedig mogelijk het kinderdagverblijf. Als alle aspecten in redelijkheid overwegende, door Kinderdagverblijf Kei Lief tot plaatsing wordt overgegaan / de plaatsing wordt gecontinueerd, worden de afspraken die over de zorg voor het kind zijn gemaakt opgenomen in een aanvullende plaatsingsovereenkomst.


5. Inentingen
Kinderen die niet zijn ingeënt lopen een risico en vormen ook een risico voor verspreiding van ziektes. De GGD verzoekt Kinderdagverblijf Kei Lief bij te houden welke kinderen wel en welke niet zijn ingeënt.

6. Buikligging
Indien ouders hun baby, tegen het dringende advies van de GGD en het consultatiebureau in, op hun buik willen laten slapen, dan zullen zij een verklaring moeten ondertekenen waardoor zij de volle verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan op zich nemen.

7. Ziekenhuis, dokter of tandarts
Alleen als er sprake is van een ongeval of een andere medische noodsituatie, gaan de pedagogisch medewerkers met het kind naar de dokter of het ziekenhuis. In alle andere gevallen gaan wij er van uit dat de ouder, na te zijn gebeld, hier zelf zorg voor draagt.

8. BHV/EHBO
Dagelijks zijn pedagogisch medewerkers aanwezig die beschikken over een BHV certificaat. De BHV cursus bestaat uit zowel brandpreventie / bestrijding als EHBO. De EHBO is specifiek gericht op werken in kinderdagverblijven en is inclusief reanimatie. De geschoolde pedagogisch medewerkers gaan één maal per jaar op herhaling.

9. Gegevens
Bij inschrijving en de intake moeten een aantal gegevens van het kind worden geregistreerd. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele veranderingen in de bovenstaande gegevens aan de pedagogisch medewerkers en aan de directie.
LET OP: Informeer Kinderdagverblijf Kei Lief zo snel en volledig mogelijk over medische bijzonderheden van uw kind. Informeer ook de pedagogisch medewerker wanneer uw kind een zetpil heeft gehad. Wij zijn hiervan graag op de hoogte.


Bij het heersen van bepaalde kinderziektes brengen wij de ouders op de hoogte, bijvoorbeeld wanneer deze ziekte gevaarlijk is voor zwangere vrouwen (rode hond en de 5e ziekte). Dit wordt vermeld op het mededelingsbord.

Medicijnen
Het komt met regelmaat voor dat kinderen die de kinderopvang bezoeken medicijnen gebruiken. In principe mogen pedagogisch medewerkers geen medicijnen toedienen. De voornaamste reden hiervoor is dat zij geen uitgebreide medische kennis hebben en niet volledig in kunnen schatten wat er aan de hand is met uw kind. Het geven van medicijnen wordt dan ook zo min mogelijk gedaan op onze kinderopvanglocaties. Daar waar mogelijk wordt een geneesmiddel door ouders/verzorgers zelf toegediend. Bij medicijnen, die bijvoorbeeld 2x per dag en niet tijdsgebonden gegeven moeten worden, is dit vaak heel goed thuis mogelijk.
In de uitzonderingsgevallen dat een kind het medicijn ook nodig heeft gedurende zijn verblijf bij Kinderdagverblijf Kei Lief zal er altijd een 'medicatieverstrekking' opgesteld moeten worden. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders/verzorgers hun toestemming geven om het medicijn toe te dienen aan hun kind.
Komt uw kind naar Kinderdagverblijf Kei Lief en heeft u het 's morgens medicijnen / paracetamol gegeven? Meld het alstublieft aan de pedagogisch medewerkster. Op deze manier staan wij niet voor verrassingen tegen de tijd dat het medicijn is uitgewerkt.

 

Contact:
Kinderdagverblijf Kei Lief
Meerstraat 24
5366 KB Megen.

T groep: 06 – 24 13 80 67
E Angelique: info@kinderdagverblijfkeilief.nl